ELEMENTARY STRUCTURE OF THE VIETNAMESE WORD

CONSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE DU MOT VIETNAMIEN

Chaque mot monosyllabique vietnamien peut être décomposé au maximum en 4 parties, qui sont :
  1. le groupe de consonnes initiales
  2. le groupe de voyelles
  3. le groupe de consonnes finales
  4. l'accent tonal
Exemples :
TRƯỜNG (l'école) est composé de TR + ƯƠ + NG + l'accent grave.
MUỐI (le sel) est composé de M + UÔI + [] + l'accent aigu.
AO (l'étang) est composé de [] + AO + [] + [].
Khi được phân tích ra, thì mỗi "đơn âm tự" trong tiếng Việt có khả năng đã được ghép với tối đa 4 thành phần, đó là :
  1. nhóm phụ âm đầu +
  2. nhóm nguyên âm +
  3. nhóm phụ âm đuôi +
  4. dấu thanh.
Thí dụ :
TRƯỜNG được ghép với TR + ƯƠ + NG + dấu huyền.
MUỐI được ghép với M + UÔI + [] + dấu sắc.
AO được ghép với [] + AO + [] + [].
UN DICTIONNAIRE SPECIAL : combien de pages ?

THỐNG KÊ CÁC NHÓM NGUYÊN ÂM - LES VOYELLES, DIPHTONGUES ET TRIPHTONGUES
A. combinaisons de voyelles sans consonnes finales :
~IA ~UA [UƠ] ~UYA ~ƯA • ~AI ~OAI ~OI ~ÔI ~UÔI ~ƠI ~ƯƠI ~UI ~ƯI • ~AO ~EO ~OEO ~OAO • ~AU ~ÂU ~ÊU ~IÊU ~IU • ~UYU ~ƯƠU ~ƯU • YÊU • ~AY ~ÂY •
= 29 pages
(các nhóm nguyên âm bên trên không thể có phụ âm đi đuôi)
B. combinaisons de voyelles avec consonnes finales possibles :
~A, ~OA • ~Ă+ ~OĂ+ • ~Â+ ~UÂ+ • ~E ~OE • ~Ê ~IÊ+ ~UÊ ~UYÊ+ • ~I • ~O ~OO+ • ~Ô ~UÔ+ • ~Ơ ~ƯƠ+ • ~U • ~Ư • ~Y ~UY •
= 23 pages — 9 pages
+ 105 pages avec consonnes finales + accent (cf. les "x" dans la table ci-dessous)
+ 1 page additionnelle pour l'utilisation comparée de I final ou Y final.
 
= 149 pages au total
Construction morpho-syntaxique d'un mot

consonnes initiales : những phụ âm đầu
B C CH D Đ G GH GI H K KH L M N NG NGH NH PH QU R S T TH TR V X
+
voyelles, di-triphtongues : những nguyên âm
(xem bảng bên trái)
NGUYÊN ÂM ĐƠN, NGUYÊN ÂM KÉP ĐÔI
NGUYÊN ÂM KÉP BA
+
consonnes finales : những phụ âm đuôi
C CH P T M N NG NH
sắc ou nặng
tout accent
 
The five tonal accent marks
[used on vowels only]
[acute]
sắc
[grave]
huyền
[hook]
hỏi
[tilde]
ngã
[dot-below]
nặng
 
The possible combinations of finals
Vietnamese words' consonant endings
accents
sắc or nặng
any of 5 accents
final consonants  C  CH   P   T   M   N  NG  NH 
 
combinaisons de voyelles avec consonnes finales possibles (ou obligatoires) :
+ = consonne(s) finale(s) obligatoire(s).
+ = bắt buộc phải có phụ âm đuôi
 
  sắc ou nặng
tout accent
  C CH P T M N NG NH
A x x x x x x x x
OA x x   x   x x x
Ă+ x   x x x x x  
OĂ+ x     x   x x  
Â+ x   x x x x x  
UÂ+       x   x x  
E x   x x x x x  
OE       x   x    
Ê   x x x x x   x
IÊ+ x   x x x x x  
  x           x
UYÊ+       x   x    
I   x x x x x   x
O x   x x x x x  
OO+ x           x  
Ô x   x x x x x  
UÔ+ x     x x x x  
Ơ     x x x x    
ƯƠ+ x   x x x x x  
U x   x x x x x  
Ư x     x     x  
Y     x          
UY   x   x       x
  C CH P T M N NG NH
 
--- liến thoắng ---
 
Mau mắn dạy cho trẻ em
phương cách đặt dấu thanh
không bao giờ sai !
DICTIONNAIRE : ~I & ~Y
QUÁ DỄ, MÀ LŨ NGƯỜI NGU ĐỘN THÀ CHỌN VIẾT VÀ IN SAI ... CÒN NGƯỜI KHÔN THÌ CHỌN GÌ ?

(Bộ Giáo Dục ở xứ Việt Nam còn ra quy định nhất quyết, người nào còn khôn cũng phải... học theo người ngu !
và... lẽ dĩ nhiên, bao nhiêu "ngôn ngữ học gia" vườn nhà ta ...đều răm rắp tuân theo ! Đáng tiếc thay !)
 
Khi nào viết (nguyên âm đơn) I
và khi nào viết (nguyên âm đơn) Y ?
 
NHỮNG TỪ TIẾNG VIỆT DÙNG NGUYÊN ÂM ĐƠN Y RẤT ÍT !!!
CHỈ CẦN NGƯỜI HỌC CHÚ TRỌNG GHI NHỚ NHỮNG TỪ DÙNG NGUYÊN ÂM ĐƠN Y !!!
 

B
C
CH
D
Đ
G
GH
GI
H
K
KH
L
M
N
NG
NGH
NH
PH
QU
R
S
T
TH
TR
V
X
 

A
Ă
Â
E
Ê
I
O
Ô
Ơ
U
Ư
Y
 
 
F
J
P
W
Z
 

(không dấu)

I
BI (hòn bi, đạn bi, chơi bi);
BI DA (le billard)
BI AI (buồn khổ), BI ĐÁT (đáng buồn)
TỪ BI (thương người),
BI QUAN (thiếu tin tưởng),
CHI (GÌ),
CHI NHÁNH, TỨ CHI
DI DỊCH
DI TẢN, DI CƯ, DI CHUYỂN
ĐI
GHI
KI TÔ GIẢO (christianisme)
KHI (LÚC)
LI (1 li = 1 mi li mét = 1 millimètre)
"SAI MỘT LI, ĐI MỘT DẶM"
MI (MẮT) ;
LÔNG MI - CHIM HOẠ MI
NI
TĂNG NI : ÔNG SƯ, BÀ VẢI
NGHI
NGHI NGỜ, NGHI HOẶC, NGHI VẤN, ĐA NGHI
TIỆN NGHI
NHI
NHI ĐỒNG, THIẾU NHI, OA NHI
PHI (BAY TRÊN KHÔNG TRUNG),
PHI CÔNG, PHI HÀNH GIA -
NGỰA PHI ĐƯỜNG XA (PHÓNG MAU NHƯ BAY)
PHI LÝ (VÔ LÝ, KHÔNG CÓ LÝ)
THỊ PHI (NGƯỜI TA BÀN TÁN, NÓI RA NÓI VÀO)
QUI = CON RÙA (tiếng Tàu)
"Long, Lân, Qui, Phụng"
QUI (CON BỌ "QUI")
SI (SAY)
SI MÊ (mê say), SI TÌNH
TI TIỆN
THI CỬ - THI HOẠ
TRI
TRI KỶ - TIÊN TRI
VI (VẨY) CÁ
XI LANH (cylindre), XI RÔ (sirop)
Y
Y (NGƯỜI ẤY),
Y NHƯ... (GIỐNG NHƯ...)
Y HỌC
Y LÝ,
Y KHOA,
Y THUẬT
Y SĨ,
Y TÁ
HY (HIẾM)
HY HỮU,
HY SINH,
HY VỌNG,
NƯỚC HY LẠP (la Grèce)
KY (PHỔ KY) hầu bàn
LY (CỐC),
LƯU LY,
LY (CHIA LÌA)
LY LOẠN, LY GIÁN, LY KHAI,
BIỆT LY, CHIA LY,
LY KỲ (hết sức đặc biệt)
HỒ LY (ma quỷ)
QUY (quây vào)
QUY TỤ,
QUY THUẬN (ĐỒNG Ý),
QUY ẨN, QUY TIÊN,
QUY Y CỬA PHẬT, QUY Y TAM BẢO
QUY ĐỊNH, QUY LUẬT, QUY CHẾ,
CHUNG QUY (trước sau, thuỷ chung, tóm lại)
TY
ÂM TY ĐỊA PHỦ (địa ngục)
TRUY
TRUY ĐUỔI, TRUY CỨU

/

SẮC

Í CHÀ !
BÍ (QUẢ BÍ),
BẮT BÍ
BÍ HIỂM (BÍ MẬT + nguy hiểm)
CHÍ (CON BỌ "CHẤY"),
Ý CHÍ, CÓ CHÍ LÀM NÊN - CHÍ CHOÉ
DÍ SÁT GẦN
NGỰA HÍ VANG - MẮT HÍ
KÍ LÔ (kilogramme) - KÍ ĐẦU (gõ đầu)
KHÍ
KHÔNG KHÍ, KHÍ ĐỐT, CHƯỚNG KHÍ ...
KHÍ GIỚI, VŨ KHÍ, ÁM KHÍ
LÍ NHÍ - LÍ LA LÍ LỐ
MÍ MẮT (paupières, eyelids)
NHÍ (NHÓC),
NHÍ NHẢNH - NÓI LÍ NHÍ GÌ ĐÓ ?
PHÍ
PHÍ TIỀN, PHÍ CỦA, TỔN PHÍ, CHI PHÍ, MIỄN PHÍ
QUÍ (1 QUÍ = 3 THÁNG)
MỘT TÍ, BÉ TÍ, TÍ TEO
THÍ (NÉM VỨT CHO)
THÍ MẠNG
THÍ SINH (HỌC SINH TRANH ĐUA THI CỬ)
TRÍ
LÝ TRÍ, TRÍ THỨC, TRÍ ÓC, TRÍ NHỚ, TRÍ TUỆ
VÍ DA
VÍ DỤ (giống THÍ DỤ, TỈ DỤ)
CẦU XÍ
XÍ ĐƯỢC (TIỀN, CỦA) !
Ý
CHÚ Ý, LƯU Ý,
Ý KIẾN, Ý TƯỞNG,
Ý NIỆM, Ý CHÍ,
ĐỒNG Ý,
THUẬN Ý
HÝ LỘNG QUỶ THẦN
KÝ TÊN, KÝ DANH,
TÂY DU KÝ, SỬ KÝ,
KÝ ỨC
TOÁN LÝ HOÁ,
LÝ GIẢI, LÝ THUYẾT,
LÝ TRÍ, LÝ TƯỞNG,
LÝ LẼ,
LÝ LUẬN,
PHI LÝ (VÔ LÝ),
XỬ LÝ,
THIÊN LÝ,
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
HỌ LÝ: VUA LÝ THÁI TỔ
QUÝ
QUÝ HOÁ,
QUÝ MẾN,
QUÝ CHUỘNG,
QUÝ PHI,
QUÝ NHÂN,
QUÝ VỊ,
QUÝ QUYẾN
TÝ (CÁNH TAY, tiếng Tàu),
TUỔI TÝ (tuổi con chuột)
THUÝ
PHI THUÝ

\

HUYỀN

Ì (NẰM Ì)
BÌ (DA BỌC THÂN)
" DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH "
CHÌ cuivre
DÌ (DÌ DƯỢNG)
GÌ (CÁI GÌ ? LÀM GÌ ?)
GHÌ CỔ
HÌ HỤC - CƯỜI HÌ HÌ
KÌ CỌ
KHÌ (CƯỜI KHÌ)
LÌ LỢM - LÌ XÌ
MÌ SỢI, BÁNH MÌ, BỘT MÌ
NHÌ (THỨ HAI)
PHÌ CƯỜI - BÉO PHÌ
TÌ TAY
THÌ (THỜI)
THÌ GIỜ, MÁY ĐỘNG CƠ 4 THÌ
TRÌ:
TRÌ TRỆ, DUY TRÌ, TRÌ HOÃN
LĂNG TRÌ (tiếng Tàu: cắt xẻo thịt)
VÌ (LÀ VÌ...)
XÌ HƠI, LÌ XÌ, (HÚP) XÌ XÀ XÌ XỤP
XÌ-TIN (style, tiếng Pháp)
KỲ (đánh cờ, tiếng Tàu)
CẦM, KỲ, THI, HOẠ
(đánh đàn, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh)
KỲ (cây cờ, lá cờ)
QUỐC KỲ
NƯỚC HOA KỲ
NƯỚC THỔ NHĨ KỲ
KỲ (lạ lùng, đặc biệt)
KỲ DỊ,
KỲ LẠ,
KỲ QUÁI,
KỲ DIỆU,
KỲ TUYỆT
CON KỲ LÂN,
KỲ KHÔI (đặc biệt nhất, lạ lùng nhất)
KỲ CỤC (đặc biệt cục cằn)
KỲ VỌNG (đặc biệt mong muốn)
KỲ CỰU
KỲ NHÂN...
QUỲ (xem thêm QUỴ, ở phía dưới)
QUỲ GỐI
TỲ
TỲ NỮ (người hầu),
TIỆN TỲ, NÔ TỲ
TỲ BÀ (đàn)
THUỲ
BIÊN THUỲ, THUỲ DƯƠNG

?

HỎI

Ỉ (Ỉ I, Ỉ LỚN HIẾP BÉ)
BỈ ỔI, NƯỚC BỈ
CHỈ TRỎ
HỈ MŨI
KHỈ (CON KHỈ)
MỈ (xem " TỈ MỈ ")
NGHỈ
NGHỈ NGƠI, ĐI NGHỈ MÁT, NGHỈ VIỆC, NGÀY NGHỈ
NHỈ (= CÓ PHẢI THẾ KHÔNG?)
PHỈ NHỔ
RỈ
RỈ SÉT, HAN RỈ
SỈ
SỈ VẢ, SỈ NHỤC - BÁN SỈ (VÀ LẺ)
TỈ
TỈ MỈ - TỈ DỤ (giống THÍ DỤ, VÍ DỤ)
THỈ
THỦ THỈ
HỶ (= VUI, tiếng Tàu)
HỶ HẢ (VUI VẺ, niềm nở)
CUNG HỶ (CHÚC MỪNG)
HỶ SỰ (CHUYỆN VUI MỪNG)
KỶ
KỶ NIỆM,
NIÊN KỶ (tuổi)
ÍCH KỶ
THẾ KỶ
KỶ LỤC
QUỶ QUÁI
QUỶ QUYỆT
TỶ (1 TỶ = 1000 triệu)
TỶ LỆ
TỶ THÍ (thi đua, đấu)
TỶ VÕ CHIÊU THÂN
TỶ TỶ (CHỊ, tiếng Tàu)
THUỶ
THUỶ TRIỀU, THUỶ NGƯ, THUỶ LÔI, THUỶ ĐẠO,
THUỶ CHUNG, CHUNG THUỶ

~

NGÃ

DĨ NHIÊN,
KHẢ DĨ
ĐĨ (ĐIẾM)
NGHĨ
NGHĨ NGỢI
NHĨ (TAI)
NẤM MỤC NHĨ
KẺ SĨ, ẨN SĨ, ĐẠO SĨ,
BÁC SĨ, Y SĨ, THẠC SĨ, TIẾN SĨ,
NGHỆ SĨ, NHẠC SĨ, THI SĨ,
THƯỢNG NGHỊ SĨ, HẠ NGHỊ SĨ
TRĨ
BỆNH TRĨ
ẤU TRĨ (trẻ con)
VĨ TUYẾN, VĨ ĐẠI
KỸ
KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, KỸ THUẬT
KỸ CÀNG, KỸ LƯỠNG
TUYỆT KỸ
KỸ TRÀ, KỸ NỮ
LUỸ (luỹ nước)
TÍCH LUỸ
MỸ (đẹp)
MỸ THUẬT
MỸ MIỀU, MỸ MẠO,
MỸ NAM, MỸ NỮ, TUYỆT MỸ
CAO LƯƠNG MỸ VỊ,
THUẦN PHONG MỸ TỤC
QU
NGÂN QUỸ
QUỸ GIÚP NGƯỜI NGHÈO
QUỸ ĐẠO (orbite)

.

NẶNG

Ị (ỉa)
BỊ
BỊ (ngược lại với "ĐƯỢC")
BỊ THỊT,
SƯNG QUAI BỊ = sưng quai hàm)
CHỊ
DỊ NGHỊ,
KỲ DỊ - GIẢN DỊ
LỊ
MẠ LỊ (chửi mắng, tiếng Tàu)
MỊ
MỊ DÂN (nịnh dân, démagogie)
THUỲ MỊ [DỊU DÀNG, HIỀN HOÀ, NẾT NA]
NỊ: MÀY (tiếng Tàu),
CÀ RI NỊ
NGHỊ
DỊ NGHỊ, ĐỀ NGHỊ,
NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT
NHỊ (ĐỆ NHỊ = thứ nhì)
ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN
TẾ NHỊ (délicatesse)
TỊ
TỊ NẠN,
TỊ HIỀM, GHEN TỊ, GANH TỊ
"TỪNG TỊ MỘT" (TỪNG LI, TỪNG TÍ)
THỊ (NÀNG TA, BÀ TA, CÔ TA, Ả TA),
QUẢ THỊ (un fruit)
SIÊU THỊ, THỊ PHI
TRỊ
TRỊ BỆNH, ĐIỀU TRỊ - TRỊ VÌ, CAI TRỊ
VỊ
GIA VỊ, ĐỊA VỊ, VỊ TRÍ, THIÊN VỊ -
VỊ NÀY LÀ AI? (NGƯỜI NÀY...)
XỊ (cân đong)
XỊ RƯỢU, XÁ XỊ,
GƯƠNG MẶT BÍ XỊ : trông "méo mó khó coi"
KỴ (cưỡi ngựa)
KỴ MÃ
KỴ SĨ
KỴ BINH
KỴ
(ÁI NGẠI) UÝ KỴ
(TỊ HIỀM) ĐỐ KỴ NHAU
(KIÊNG CỮ) ĐIỀU CẤM KỴ, KỴ ĂN MỠ
QUỴ (gục ngã, phục xuống)
QUỴ SỨC : KIỆT QUỴ
QUỴ LUỴ
TỴ
TUỔI TỴ (tuổi con rắn)
THUỴ
sans consonne finale : ~IA ~UA [UƠ] ~UYA ~ƯA • ~AI ~OAI ~OI ~ÔI ~UÔI ~ƠI ~ƯƠI ~UI ~ƯI • ~AO ~EO ~OEO ~OAO • ~AU ~ÂU ~ÊU ~IÊU ~IU • ~UYU ~ƯƠU ~ƯU • YÊU • ~AY ~ÂY •
avec consonnes finales possibles — ou obligatoires (+) : ~A, ~OA • ~Ă+ ~OĂ+ • ~Â+ ~UÂ+ • ~E ~OE • ~Ê ~IÊ+ ~UÊ ~UYÊ+ • ~I • ~O ~OO+ • ~Ô ~UÔ+ • ~Ơ ~ƯƠ+ • ~U • ~Ư • ~Y ~UY •
 
 
ALL YOU WANTED TO KNOW ABOUT VIETNAM... BUT WERE ONLY TOO UNSURE TO ASK!
CLICK HERE !  ( Microsoft Internet Explorer Only ! )

© Since December 2003, there have been network session connections to this site